Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Żeromskiego 93a, 42-603 Tarnowskie Góry, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092316, posiadająca nadane numery NIP: 6450008648, REGON: 271727309.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pomieszczeń biurowych GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach , w tym powierzchni parkingowej, tam gdzie ma to zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a dodatkowo:

a) w celach związanych z odpowiadaniem na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do  dokumentacji związanej z bezpieczeństwem, które pochodzą od  uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej;

b) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach usługi informatyczne, jak również ochroniarskie, a także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sądy.

4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez (ile dni) dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, tj. przez okres przechowywania zapisów monitoringu wizyjnego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

7. GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, tj. zapewnieniem bezpieczeństwa pomieszczeń biurowych GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, w tym powierzchni parkingowej, tam gdzie ma to zastosowanie, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Przebywanie na terenie GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.