Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Żeromskiego 93a, 42-603 Tarnowskie Góry, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092316, posiadająca nadane numery NIP: 6450008648, REGON: 271727309.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach, tj. na podstawie art. 22 (1) Kodeku Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wynagrodzenia, adres e-mail, numer telefonu.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach usługi informatyczne.

5. GIKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania tej rekrutacji, a następnie będą niezwłocznie usuwane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 24 miesiące od dnia ich otrzymania a następnie będą niezwłocznie usuwane.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak podanie danych określonych Kodeksem Pracy oraz danych kontaktowych jest niezbędne do prowadzenia działań rekrutacyjnych.