Niniejszy dokument obowiązuje od 25.05.2018.

Firma GIKO SP. Z O.O., dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności.  

1. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:  

GIKO SP. Z O.O., ul. Żeromskiego 93A, 42-603 Tarnowskie Góry, zwane dalej GIKO sp. z. o.o., NIP: 645-00-08-648

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług GIKO sp. z o.o.. 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Towar – materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży. 

Usługa (Usługi) – Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone przez GIKO sp. z o.o.. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z GIKO sp. z o.o., zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży. 

Zapytanie o ofertę – złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www, zapytania o ofertę, określające Towar będący przedmiotem zapytania, a także niezbędne do kontaktu dane Klienta, wskazane w formularzu, lub wiadomości e-mail. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

2. Kto jest administratorem danych osobowych?  

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych usług jest firma GIKO sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Żeromskiego 93A, 42-603 Tarnowskie Góry, NIP: 645-00-08-648.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: it@giko.pl.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?  

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla naszych klientów, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych. 

3.1. Usługi niewymagające założenia Konta

Rodzaje usług. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: 

 1. wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami marketingowo-handlowymi, 
 2. wyświetlanie reklam. 

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności, to znaczy: dane dotyczące oglądanych produktów oraz innych podstron, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

3.2. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony www, ułatwienie korzystania ze strony www oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony www

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na stronie www, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

3.3. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 

3.4. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientem, opartych na rzetelności i lojalności. 

3.5. Badanie satysfakcji Klienta

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne w celu realizacji zamówienia, jak również Państwa odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. 

4. W jaki sposób dopasowujemy usługi do Państwa zainteresowań i preferencji? 

Nasza strona www ma na celu jak najlepsze dopasowanie wszelkich komunikatów marketingowych do Państwa zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie. 

4.1. Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przy zapisaniu do listy newsletter, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Bardziej szczegółowe informacje na temat naszej polityki cookies znajdą Państwo w rozdziale: 9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies? Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na głównych stronach oraz ich podstronach, daty wizyty, dane dotyczące korzystania z określonych funkcjonalności na stronie www, historia i aktywność związana z naszą komunikacją mailową.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do dopasowania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług oraz naszych klientów, które mogą Państwa zainteresować. 

Remarketing. W celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza stroną www korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Państwa aktywności na stronie www. Szczegóły są opisane w Polityce Cookies. 

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług. 

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Państwa interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność ani nie będzie stanowić nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności: 

 1. wyrazili Państwo chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email, a zatem uznaliśmy, że mogą Państwo rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać tego rodzaju komunikaty; 
 2. korzystamy jedynie z danych dotyczących Państwa aktywności na stronie www. Interesuje nas, jakich produktów i usług Państwo szukają i które oferty były interesujące, nie zaś to, co robią Państwo na innych stronach internetowych; 
 3. szanujemy Państwa wolę i ułatwiamy realizację praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie wiadomości email z poziomu ustawień Konta (zakładka Ustawienia (Prywatność)) lub z poziomu ustawień przeglądarki. 

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

Nasze bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta, zanim zostanie wysłane. W celu realizacji umowy GIKO sp. z o.o. może udostępniać zebrane od Państwa dane dla podmiotów takich jak: 

5.1. Dostawcy usług 

Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta. 

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne. 

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

5.2. Organy państwowe 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym. 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres od momentu wyrażenia zgody do mementu jej wycofania, dla celów realizacji usług, jak również do celów marketingowych. Po wycofaniu zgód dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od czasu zrealizowania usługi dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług). 

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies opisaliśmy w Polityce plików cookies.

Dane osobowe zbierane za pomocą formularzy na stronie www przetwarzane są w zakresie realizacji danego zapytania i są usuwane po zakończeniu realizacji zapytania jeśli zapytanie nie wymaga dalszego przetwarzania.

Dane osobowe zbierane za pomocą funkcjonalności newslettera na stronie www, są przechowywane i przetwarzane tylko w zakresie realizacji funkcjonalności newslettera i w każdym momencie użytkownik, może wystąpić z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych w tym zakresie (usunięcie z listy adresowej newslettera), w sposób analogiczny w jaki został do niego zapisany na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: it@giko.pl.

7. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: it@giko.pl.

7.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody  

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona w momencie wypełnienia formularza kontaktowego lub listy newslettera, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych na stronie www. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 

7.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów i usług, marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania ze strony www, a także badaniem satysfakcji. 

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych produktów i usług w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. 

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.  

7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować, jako żądanie usunięcia Konta. 

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy: 

 1. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę; 
 2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych; 
 4. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; 
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień. 

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy: 

 1. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
 2. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania; 
 3. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 4. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe. 

7.5. Prawo dostępu do danych 

Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby: 

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2. 

7.6. Prawo do sprostowania danych 

Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 

7.7. Prawo do przenoszenia danych 

Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 

7.8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie? 

Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 60 dni informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemów Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował. 

7.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków 

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. 

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych? 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłania danych w formularzach osadzonych na stronie www, co zapewnia ochronę danych identyfikujących Użytkowników oraz znacząco utrudnia przechwycenie danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dane osobowe przechowywane w bazie danych będą bezpiecznie przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymania informacji technicznych i marketingowych – wówczas zostaną usunięte.

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies? 

 Czym są pliki cookies

Pliki cookies to pliki z danymi informatycznymi, pełniące bardzo ważną funkcję, ułatwiając korzystanie z Internetu, pozwalając na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Plik cookie jest automatycznie tworzony w czasie odwiedzania strony internetowej i zapisywany na urządzeniu końcowym (komputer, smartphone, tablet) a jego kopia jest wysyłana na serwer www. Pliki cookie pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu oraz zachowania strony do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies potrzebne są również w przypadku konieczności zalogowania użytkownika. Cookies pozwalają na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej. Zbierane przez cookies dane są jednak dość mocno ograniczone i służą głownie do obsługi wizyty na stronie oraz do celów statystycznych. Dotyczą one takich danych jak: numer IP, który łączy się ze stroną, nazwę strony, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, dane wykorzystywanej przeglądarki, zastosowanej rozdzielczości, czasu trwania odwiedzin, typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie, itp. Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika, adres pocztowy, telefon, itp., z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane. Serwis www.giko.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na poświęconych im stronach internetowych, np.: http://wszystkoociasteczkach.pl

Do czego potrzebne są pliki cookie

Pliki cookies wykorzystywane są na naszej stronie w celu:

Rodzaje cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie treściami udostępnianymi użytkownikowi oraz sposobem ich udostępniania jak tez statystyką. Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę pozwalają na:

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Facebook, Youtube, Home.pl.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy

 Nazwa plikuOkres przechowywania Informacje
 cookie_notice_ accepted  1 miesiącPlik wykorzystywany do wyświetlania komunikatu o plikach cookies nowym użytkownikom strony.
 popup_banner 1 dzieńPlik wykorzystywany do wyświetlania baneru typu „pop-up”.
   _gat   10 minutGoogle Analytics – plik wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik cookie pomaga identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.
   _ga   2 lataGoogle Analytics – plik służący do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Ten plik cookie pomaga nam identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.
_gid24 godzinyanalytics.js: służy do odróżnienia użytkowników.
 NID, DSID, IDE, FLC, AID, TAID  Pliki cookie wykorzystywane do wyświetlania najbardziej trafnych reklam w wielu usługach Google.

Jak usuwane są pliki cookie

Pliki cookies są usuwane z serwera po zakończonej sesji i zamknięciu przeglądarki oraz po czasie nie przekraczającym 24 miesięcy na komputerze użytkownika.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki aby nie zapisywała plików cookie

Standardowe ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie i stosowanie plików cookies, między innymi na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą być zmieniane przez użytkownika w sekcji ustawień użytkowanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może samodzielnie całkowicie zablokować obsługę plików cookies lub włączyć komunikaty informujące o każdorazowej próbie przesłania plików cookies na urządzenie użytkownika. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące realizacji tych ustawień dla najpopularniejszych użytkowanych obecnie przeglądarek:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser- history

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Opera – http://help.opera.com/Windows/9.20/en/cookies.html

Safari – https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=en_US

Dla pozostałych przeglądarek instrukcje można znaleźć w sieci Internet.

Informacja o rezygnacji i plikach cookies firm trzecich

Informujemy, że rezygnacja – wyłączenie plików cookies może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób utrudnić użytkowanie naszej strony. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą uniemożliwić poprawne działanie również innych stron internetowych wpływając na niektóre funkcjonalności dostępne na tych stronach. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

Informujemy, że na naszej stronie mogą się pojawić przekierowania na innych stron. W takich wypadkach należy pamiętać, że na tych stronach może obowiązywać inna polityka prywatności.

Pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony mogą być zamieszczane i wykorzystywane również przez współpracujących z nasza firmą partnerów oraz podwykonawców (akcje reklamowe, analityka i statystyka google, itp.)

10. Zmiany Polityki Prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na naszej stronie www, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail. 

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień, które przysługują Państwu zgodnie z przepisami prawa.